Användarvillkor

Användarvillkor

Detta dokument är en juridiskt bindande överenskommelse mellan dig och Danholmen Active Outfit AB ("Active Outfit") som reglerar användarvillkoren för tjänsten ("pryltest.se") som finns tillgänglig på http://www.pryltest.se och http://www.activeoutfit.se/pryltest/. Utöver denna överenskommelse accepterar du som användare även applicerbara villkor som finns att läsa i Active Outfits köpvillkor samt de forumregler som finns postade i forumet på pryltest.se.

Vänligen notera att du måste läsa och godkänna dessa villkor innan du använder någon av tjänsterna på pryltest.se. Om du inte godkänner dessa villkor får du INTE använda pryltest.se eller någon av de tjänster som finns på hemsidan.

1. Användaransvar
När du skapar ett användarkonto på pryltest.se intygar du att den information som används är riktig, sann och fullständig samt att du kommer att hålla informationen uppdaterad i linje med dessa användarvillkor. Du som användare åtar dig att inte använda bildmaterial, varumärken, logotyper eller annan information som är olämplig, stötande eller på något sätt kränker privata, upphovsrättsliga eller intellektuella rättigheter för pryltest.se eller någon tredje part. Det är strikt förbjudet att utge sig för att vara anställd av Active Outfit eller pryltest.se eller annan tredje part om så inte är fallet. Du erkänner också pryltest.se rättighet att när som helst ändra eller radera ditt användarkonto och samtligt innehåll på denna sida.

2. Avtalsändringar
Active Outfit och/eller pryltest.se kan när som helst ändra innehållet i detta användaravtal. Alla större ändringar av avtalet kommer att kommuniceras ut till användarna och fortsatt användning av pryltest.se och tjänsterna på denna hemsida efter sådan kommunikation kommer att tolkas som att de kommunicerade ändringarna accepterats i sin helhet.

3. Ingen officiell support
Information, råd eller annat innehåll som postas på pryltest.se är inte att betrakta som officiell support från Active Outfit. För officiell support med frågor som rör köp gjorda hos Active Outfit måste kundtjänst kontaktas direkt genom den kontaktinformation som finns på den här länken. Som en del av dessa användarvillkor accepterar du att information och åsikter som förmedlas i innehållet på pryltest.se enbart reflekterar åsikterna hos den som författat innehållet och att det på intet sätt utgör officiella åsikter, policies eller ståndpunkter för Active Outfit eller pryltest.se som helhet.

4. Publicerat innehåll och moderering
Du är ansvarig för allt innehåll du postar på pryltest.se. Varken Active Outfit eller pryltest.se kontroller det innehåll som postas av medlemmar på detta community och accepterar inte heller något ansvar för sådant innehåll. Material som publiceras av personal från Active Outfit eller pryltest.se bör tas som personliga åsikter och utgör inte någon form av bindande löften, garantier eller officiell policy från Active Outfit eller pryltest.se. All sådan information framgår av detta användaravtal och/eller Active Outfits köpvillkor.

5. Moderering
Active Outfit, pryltest.se och dess företrädare kommer aktivt att moderera aktiviteten på pryltest.se och kan ta bort eller ändra innehåll som dess företrädare (enligt egen, diskretionär bedömning) finner vara i strid mot detta avtal eller övriga riktlinjer. Active Outfit, pryltest.se och dess företrädare kan ta bort eller redigera sådant innehåll utan förhandsanmälan till ansvariga användare.

6. Begränsningar för tjänstens användning
Användare har inte rätt att publicera innehåll på pryltest.se som strider mot denna paragraf, användarvillkoren i sin helhet eller övriga riktlinjer. Som användar accepterar du att publicering av innehåll som strider mot någon av dessa överenskommelser kan resultera i omedelbar avstängning och/eller borttagande av innehåll som skapats inom ramarna för tjänsten. Förbjudet innehåll inkluderar (men är inte begränsat till) innehåll som enligt diskretionär bedömning från företrädare för Active Outfit eller pryltest.se:

i. är stötande, kränkande, nedlåtande, pornografiskt, rasistiskt, hotfullt eller obscent.
ii. är olagligt eller har till syfte att uppmuntra till olagliga aktiviteter av något slag, inklusive (men ej begränsat till) överträdelser av upphovsrätt, integritetsrättigheter och äganderätt tillhörande Active Outfit, pryltest.se eller tredje part.
iii. innehåller personuppgifter om tredje part eller avser att inhämta sådana personuppgifter.
iv. innehåller skadligt innehåll, såsom malware, trojaner eller virus.
v. innehåller ditt eller någon annan användares lösenord.
vi. innefattar överföring av oombedda massutskick, "spamming", skräppost, kedjebrev eller liknande.
vii. innebär kommersiell aktivitet eller säljaktiviteter, såsom annonsering, tävlingar, lotterier eller pyramidspel.
viii. länkar eller hänvisningar till kommersiella produkter eller tjänster.
ix. stör eller avbryter aktiviteter för Active Outfit eller pryltest.se.
x. på annat sätt står i strid med riktlinjerna.

7. Rättigheter till skapat innehåll
Du ger Active Outfit och pryltest.se en icke-exklusiv, royalty-fri, evig, global licens att använda, reproducera, modifiera, göra tillgänglig för allmänheten, publicera, översätta, skapa härledda verk från och distribuera det innehåll som du lägger upp på eller på annat sätt tillhandahåller genom tjänsten och därutöver utöva alla former av copyright och publiceringsrättigheter när det gäller sådant innehåll.

8. Avtalstid och uppsägning
Detta avtal träder i kraft när du skapar ett konto på pryltest.se och förblir i kraft tills du avslutar ditt konto eller får det uppsagt. Active Outfit och pryltest.se förbehåller sig rätten att säga upp eller stänga av din konto när som helst vid användning som i företrädarnas diskretionära bedömning är i strid med detta avtal eller riktlinjerna. Om Active Outfit eller pryltest.se avslutar eller avbryter ditt konto medför detta inget ansvar eller ansvar gentemot dig, oavsett anledning till kontots avslutande. Observera att pryltest.se behåller alla rättigheter till det innehåll som du har producerat och publicerat på tjänsten fram till dess att kontot stängs ned och att allt sådant innehåll omfattas av de villkor som specificerats i punkten 8 (ovan).

9. Inga garantier
Användningen av pryltest.se sker på egen risk. Tjänsten tillhandahålls i "befintligt skick" och "som den är". Active Outfit och pryltest.se ger inga garantier, uttryckligen eller underförstått, avseende kvalitet, innehåll och tillgänglighet eller lämplighet för specifika ändamål. Varken Active Outfit eller pryltest.se garanterar, stödjer, vidimerar eller tar ansvar för något innehåll som publiceras på pryltest.se eller någon hyperlänkad webbplats. Som med all information eller råd som erhållits genom alla slags medier eller i vilken miljö som helst bör du använda eget omdöme och iaktta försiktighet när så är lämpligt. Råd eller information som muntligt eller skriftligt förmedlas av företrädare för Active Outfit eller pryltest.se kan inte på något sätt skapa bindande garantier på uppdrag av Active Outfit eller pryltest.se genom denna tjänst.

10. Ansvarsbegränsning
Under inga omständigheter ska Active Outfit, pryltest.se, tjänstemän, direktörer, anställda och/eller licensgivare inom Active Outfit eller pryltest.se eller någon tredje part hållas ansvarig för några direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda eller följdskador (inklusive, men inte begränsat till förlust av data, avbrott, datorhaveri eller ekonomisk förlust) som uppstår vid användning av eller oförmåga att använda pryltest.se, även om du har informerat Active Outfit och/eller pryltest.se om möjligheten för sådan förlust och med eventuella skador som härrör från dem. Din enda rätt i förhållande till eventuella problem eller missnöje med tjänsten är att avsluta ditt konto som anges i avsnitt 8 ovan och att sluta använda pryltest.se.

11. Ersättning
Du accepterar ansvar att hålla Active Outfit, pryltest.se och dessas tjänstemän, direktörer, anställda och licensgivare skadeslösa från anspråk eller krav (inklusive, men inte begränsat till rimliga advokatarvoden) som görs av en tredje part på grund av eller till följd av eller i samband med ditt brott mot villkoren i detta avtal eller i riktlinjerna, eller ditt brott mot alla lagar eller tredje parts rättigheter.

12. Immaterialrätt
Active Outfit och pryltest.se respekterar immateriella rättigheter och förväntar sig att du gör detsamma. Observera därför att pryltest.se tillhör Active Outfit och skyddas av immateriella rättigheter (inklusive men inte begränsat till upphovsrätt) och att du inte har rätt att använda tjänsten på något sätt som inte omfattas av avtalet eller riktlinjerna. Dessutom får du inte göra intrång i tredje parts immateriella rättigheter eller äganderätt genom ditt användande av tjänsten, vilket innebär att du (till exempel) inte kan publicera innehåll på pryltest.se som du inte har fått tillräcklig laglig rätt till. Vidare kan du inte ta bort eller ändra någon upphovsrätt, varumärkesskydd eller andra immaterialrättsliga meddelanden som finns på eller tillhandahålls genom pryltest.se.

13. Tekniska begränsningar och modifieringar
Active Outfit och pryltest.se kommer att göra rimliga ansträngningar för att hålla tjänsten i drift. Tekniska svårigheter eller underhåll kan, från tid till annan, resultera i tillfälliga avbrott. Active Outfit och pryltest.se förbehåller sig rätten att när som helst och från tid till annan ändra eller avbryta (tillfälligt eller permanent) tjänsten eller någon av dess funktioner och egenskaper med eller utan förvarning. Om Active Outfit eller pryltest.se ändrar eller avbryter tjänsten är detta inte upphov till något som helst ansvar gentemot användare eller tredje part, oavsett bakgrunden till detta.

14. Integritet
När du registrerar dig för ett konto på pryltest.se, kommer viss personlig information såsom din e-postadress, ditt användarnamn på Facebook och/eller visningsnamn på Facebook skickas till den tredje part som är värd för pryltest.se (så kallad "Hosting Partner"). Hosting Partner har endast tillåtelse att handha dina personuppgifter i syfte att ge dem till pryltest.se. När du använder tjänsten får Active Outfit, pryltest.se och Hosting Partner automatiskt information om din användning, inklusive personlig information såsom sökningar, datum och tid för dina förfrågningar, din IP-adress, prestanda i ditt nätverk och dator, din typ av webbläsare, språk och annan identifierande information, ditt operativsystem och programversion. När du registrerar ett konto på pryltest.se kommer vi att be dig att skapa ett officiellt användarnamn som stämmer överens med ditt verkligan för- och efternamn. Denna information kommer att visas offentligt när du lägger upp eller kommenterar innehåll på tjänsten. Om du inte vill att sådan öppen användning av dina personuppgifter ska ske bör du avstå från att använda pryltest.se.

Om du vill uppdatera eller radera personuppgifter som vi handhåller kan du kontakta oss genom att skicka en begäran till info@pryltest.se. Genom att skicka en egenhändigt undertecknad skriftlig begäran till Active Outfits postadress är vi skyldiga att förse dig med information om de personuppgifter som vi lagrar, hur sådan information har samlats in och för vilka ändamål, och till vilka kategorier av mottagare som informationen har lämnats ut (om så har skett). Sådan information kommer att ges till dig maximalt en gång per kalenderår. Företrädare för Active Outfit och/eller pryltest.se kommer efter kontroll av din identitet svara på dina önskemål inom en rimlig tid.

15. Överföring av avtalsrättsligt innehåll
Active Outfit och pryltest.se äger rätt att överföra hela eller delar av detta avtal till tredje part utan förbehåll. Användare äger inte rätt att överlåta avtalsmässigt innehåll i någon form till annan part.

16. Helhetsavtal
Detta avtal utgör utgör alla villkor som överenskommits mellan dig, Active Outfit och pryltest.se avseende användandet av pryltest.se och ersätter alla tidigare avtal i förhållande till denna tjänst, vare sig dessa är skriftliga eller muntliga. Innehållet i detta avtal frigör inte användare från Active Outfits köpvillkor i samband med köp av varor från Active Outfit.

17. Skiljelinjer
Om någon del av detta avtal av någon anledning eller i någon utsträckning skulle visa sig vara ogiltig eller ogenomförbar påverkar det inte på något sätt de återstående bestämmelserna i avtalet utan tillämpningen av denna överenskommelse skall vid var tid verkställas i den utsträckning som lagen tillåter.

Copyright © 2015 pryltest.se (Danholmen Active Outfit AB). All rights reserved.